Jonstorps Vägförening

 

Jonstorps Vägförening anno 14 November 1967

 

 

Aktuellt     

 

Kommande styrelsemöte är den 28 februari.

 

/Styrelsen

 

Vägföreningen följer Höganäs kommuns riktlinjer för snöröjning.

Vi röjer bort snö på gång- och cykelvägar när snödjupet är minst fem centimeter (beroende på snökonsistens och vindstyrka). För att övriga gator skall snöplogas måste snödjupet vara minst 10 cm. Vid halt väglag sandar vi.

Utdrag ur stadgarna / §2:

"Medlem av vägföreningen är ägare till fastighet eller därmed i fråga om väghållningen jämställd egendom, som i sin helhet eller till någon del är belägen inom gränserna för vägföreningens område"

Protokoll

styrelsemöte

j0189200

Svar på mail till Vägföreningen kommer i normala fall i samband med styrelsemöte.

Länkar:

Höganäs Kommun                

Senaste uppdateringen - 2021-12-13

 

Årsmöte 2019

Årsmöte 2017

Årsmöte 2018

Överlämnande av huvudmannaskap  till kommunen

Enligt beslut på Jonstorps vägförenings årsmöte 2018 jobbar styrelsen för ett överlämnande av huvudmannaskapet till Höganäs kommun. För överlämnandet skall kunna genomföras måste Jonstorps vägförening uppgradera skicket på asfalten för en del av våra gator.

Vägföreningen har 97 203 m2 asfalterade gator och med start 2019 planeras  24 300 m2 asfalt läggas om. Finansiering av detta kommer att ske delvis genom utdebitering till medlemmarna.

Som delägare i GA:5 dvs Jonstorps Vägförening så kan Vägföreningen uttaxera Er kostnader för väghållning med mera, som inte täcks av bidrag kommunen. Detta uttaxeras vägföreningens medlemmar enligt 40 § (1973:1150 ).

Årsmöte 2020

Årsmöte 2021